رمز های GTA IV

نکته۱:انهایی که جلویشان ستاره دارد در بازی gta iv هم قابل استفاده است

نکته۲:انهایی که جلویشان (eb) دارد دربازی gta liberty city فقط در ان مرد که اولش (eb) دارد قابل استفاده است

نکته 3:برای وارد کردن کد ها کد را در موبایلتان در بازی  بزینید  سپس کلید call را بزنید.

نکته 4:پس از وارد کردن کد در منوی موبایل شما در بازی قسمی اضافه میشود به نام cheats که آخرین گزینه در منو است که کد وارد شده در آنجا ذخیر میشو و برای استفاده مجدد از کد شما میتوانید از همان قسمت chats استفاده کنید.


جان و ضدگلوله ۳۶۲۵۵۵۰۱۰۰
اسلحه ۱ ۴۸۲۵۵۵۰۱۰۰
اسلحه ۲ ۴۸۶۵۵۵۰۱۵۰
اسلحه ۳ * ۴۶۸۵۵۵۰۱۰۰
حذف ستاره ۲۶۷۵۵۵۰۱۰۰
افزایش ستاره 2675550150
چتر نجات* ۳۵۹۵۵۵۷۲۷۲
افزایش قدرت دوربین دار* ۴۸۶۵۵۵۲۵۲۶
افزایش قدرت مشت* ۲۷۶۵۵۵۲۶۶۶
تانک* ۲۷۲۵۵۵۸۲۶۵
موتور ۱* ۶۲۵۵۵۵۰۲۰۰
موتور ۲ ۶۲۵۵۵۵۰۱۰۰
موتور ۳ ۶۲۵۵۵۵۰۱۵۰
موتور ۴* ۶۲۵۵۵۵۳۲۷۳
قایق ۱* ۹۳۸۵۵۵۰۱۵۰
قایق ۲ ۹۳۸۵۵۵۰۱۰۰
ماشین ۱* ۲۲۷۵۵۵۹۶۶۶
ماشین ۲ ۲۲۷۵۵۵۰۱۴۲
ماشین ۳ ۲۲۷۵۵۵۰۱۷۵
ماشین ۴ ۲۲۷۵۵۵۰۱۶۸
ماشین ۵ ۲۲۷۵۵۵۰۱۴۷
ماشین ۶ ۲۲۷۵۵۵۰۱۰۰
هلی کوپتر ۱* ۳۵۹۵۵۵۲۸۹۹
هلی کوپتر ۲ ۳۵۹۵۵۵۰۱۰۰
موتور ۵*(eb) ۲۴۵۵۵۵۰۱۲۵
موتور ۶*(eb) ۲۴۵۵۵۵۰۱۹۹
موتور ۷*(eb) ۲۴۵۵۵۵۰۱۵۰
موتور ۸*(eb) ۲۴۵۵۵۵۰۱۰۰
ماشین*(eb) ۸۲۶۵۵۵۰۱۵۰
ماشین(eb) ۸۲۶۵۵۵۰۱۰۰

 

 

منبع : gta-7.mihanblog